نمایش 1–36 از 146 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

17,300 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

22,000 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

27,400 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

32,900 تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

72,300 تومان متر

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

100,000 تومان متر

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

130,000 تومان متر

کابل ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

201,000 تومان متر

کابل ۱۰ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

162,000 تومان متر

کابل ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

346,000 تومان متر

کابل ۱۲۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

2,430,000 تومان متر

کابل ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

425,000 تومان متر

کابل ۱۵۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۱۵۰+۳۰۰×۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۱۶ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

49,000 تومان متر

کابل ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

110,000 تومان متر

کابل ۱۶ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

156,000 تومان متر

کابل ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

250,000 تومان متر

کابل ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

285,000 تومان متر

کابل ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

370,000 تومان متر

کابل ۱۸۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

532,000 تومان متر

کابل ۱۸۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۲.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

23,700 تومان متر

کابل ۲.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

31,300 تومان متر

کابل ۲.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

39,300 تومان متر

کابل ۲.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

47,800 تومان متر

کابل ۲۴۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

695,000 تومان متر

کابل ۲۴۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۲۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

75,000 تومان متر

کابل ۲۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

کابل ۲۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

236,000 تومان متر

کابل ۲۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

391,000 تومان متر

کابل ۲۵+۵۰×۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

494,000 تومان متر

کابل ۳۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

870,000 تومان متر

کابل ۳۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

102,000 تومان متر