نمایش 1–36 از 422 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

41,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

289,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

51,400 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

20,800 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

32,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

41,900 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

42,400 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

52,200 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۸۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

63,900 تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۴۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

78,600 تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

30,200 تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

61,500 تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

64,200 تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

96,100 تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

39,400 تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

90,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۴۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

125,500 تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

19,650 تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰+۹۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

117,500 تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

158,300 تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

26,600 تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰+۱۲۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

155,100 تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰+۱۵۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

178,600 تومان متر

کابل آلومینیوم ۹۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

34,600 تومان متر

کابل آلومینیوم ۹۵+۱۸۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

228,400 تومان متر

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمیا

70,600 تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۱۶×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

18,800 تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

30,700 تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

11,700 تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

25,100 تومان متر

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۵۰+۵۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمیا

86,800 تومان متر

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمیا

108,900 تومان متر