نمایش 1–36 از 1624 نتیجه

نمایش 24 36 66

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۱۶×۱ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۱۲۰+۱۲۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۵۰+۵۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۹۵+۹۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۵۰+۱۶+۳۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۵۰+۱۶+۵۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۷۰+۱۶+۷۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۷۰+۲۵+۱۲۰×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار ۷۰+۲۵+۹۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمکو (۵۰۰ متری)

کابل خودنگهدار فشار متوسط۲۰kV, 3×120+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط ۲۰kV,3×150+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۲۰kV, 3×50+43 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۲۰kV, 3×70+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۲۰kV, 3×95+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۳۳kV, 3×120+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۳۳kV, 3×150+88 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۳۳kV, 3×50+43 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۳۳kV, 3×70+60 سیمکو

کابل خودنگهدار فشار متوسط۳۳kV, 3×95+60 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۴۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی نوار تیپ با نوار ضدآب N2XS(FL)2YBY(400KV)1×۶۳۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(230KV)1×۱۰۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۱۰۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(230KV)1×۱۲۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۱۲۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۱۶۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(230KV)1×۱۶۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(230KV)1×۲۰۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۲۰۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(230KV)1×۲۵۰۰RM/150 سیمکو

کابل قدرت فوق فشارقوی با نوار ضدآب N2XS(FL)2Y(400KV)1×۲۵۰۰RM/150 سیمکو