نمایش 1–36 از 468 نتیجه

نمایش 24 36 66

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۵۷,۲۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۴۰۶,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۷۱,۸۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۲۱,۷۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۲۷,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۳۲,۷۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۴۲,۶۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۵۶,۳۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۵۸,۲۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۷۲,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۸۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۸۷,۹۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۴۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۱۱۲,۴۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۴۰,۰۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۸۲,۹۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۸۹,۲۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۱۳۹,۱۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۵۲,۶۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۳۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا (۵۰۰ متری)

کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۱۲۵,۰۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۴۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۱۸۰,۰۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۲۷,۰۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰+۹۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۱۶۶,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۵۰۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۲۲۴,۴۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۳۶,۷۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰+۱۲۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۲۲۰,۴۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۷۰+۱۵۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۲۵۰,۴۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۹۵ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۴۷,۸۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۹۵+۱۸۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۳۱۵,۶۰۰ تومان متر

کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵×۳ (۰.۶/۱kV) سیمیا

۹۸,۲۰۰ تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۱۶×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

۲۴,۷۰۰ تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

۴۱,۸۰۰ تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۱۶×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

۱۶,۳۰۰ تومان متر

کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵+۲۵×۱ (۰.۶/۱kV) سیمیا

۳۳,۱۰۰ تومان متر