نمایش 1–36 از 55 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ صنعتی آپولو (IP40) برای لامپ کامپکت بالاست سرخود و ۱۶۰ وات بخار جیوه مستقیم و رفلکتور C1 آپولو ۱ ، مازی نور *

518,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,514,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,628,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,037,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

1,852,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

1,852,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۷۰ وات بخار سدیم با قلاب رزوه دار و رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,797,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۷۰ وات متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,775,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP40) برای لامپ کامپکت بالاست سرخود و ۱۶۰ وات بخار جیوه مستقیم و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 ، مازی نور *

567,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP40) برای لامپ کامپکت بالاست سرخود و ۲۵۰ وات بخار جیوه مستقیم و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 ، مازی نور *

618,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,514,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,628,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,084,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,084,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,037,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید با رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,953,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,953,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,916,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,916,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

1,738,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

1,738,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,311,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,311,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,246,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,246,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

1,893,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور

1,893,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,007,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,007,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,663,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم/متال هالاید با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,663,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز C2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,763,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,763,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۷۰ وات بخار سدیم با رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,825,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۷۰ وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,825,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۷۰ وات بخار سدیم با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,797,000 تومان دستگاه