نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۲۴ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز N به طول ۶۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

647,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۲۴ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز W به طول ۶۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

647,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۴۷ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز A به طول ۱۱۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

929,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۴۷ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز DA به طول ۱۱۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

929,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۴۷ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز N به طول ۱۱۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

929,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۴۷ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز W به طول ۱۱۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

929,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۵۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز A به طول ۱۴۵سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,116,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۵۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز DA به طول ۱۴۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,116,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۵۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز N به طول ۱۴۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,116,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۵۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز W به طول ۱۴۵ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,116,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۶۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز A به طول ۱۷۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,211,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۶۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز DA به طول ۱۷۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,211,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۶۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز N به طول ۱۷۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,211,000 تومان

چراغ LED روکار/آویز لومیلاین ۶۸ وات با نور یخی با بدنه آلومینیومی و لنز W به طول ۱۷۰ سانتی متر- سفید ، مازی نور *

1,211,000 تومان

چراغ LED خطی روکار لومینا ۱۲ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم – سفید ، مازی نور *

579,000 تومان

چراغ LED خطی روکار لومینا ۱۲ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم – مشکی ، مازی نور *

579,000 تومان

چراغ LED خطی روکار لومینا ۲۱ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

771,000 تومان

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 21 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 29 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 39 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 49 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 58 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 68 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(B) 78 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 21 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 29 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 39 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 49 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 58 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 68 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار اینفینیتی(D) 78 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار عمق کم اینفینیتی(DS) 21 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار عمق کم اینفینیتی(DS) 29 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار عمق کم اینفینیتی(DS) 39 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار عمق کم اینفینیتی(DS) 49 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *

چراغ LED خطی توکار عمق کم اینفینیتی(DS) 58 وات با نور یخی با دیفیوزر اکریلیک – سفید، مازی نور *