نمایش 1–36 از 6431 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

سیم (508)

کابل (5924)

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

46,500 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

53,167 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

52,491 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

329,700 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

350,470 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NAYY) شهاب جم

353,341 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

58,200 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

65,382 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

63,624 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰+۳۰۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم (۵۰۰ متری)

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

23,200 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

27,150 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

24,659 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

35,600 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

42,922 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

40,241 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

49,815 تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۵ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

72,457 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

47,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

48,500 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

53,230 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NAYY) شهاب جم

54,474 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا۶

60,000 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

64,283 تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ ۰.۶/۱kV)NAYY) شهاب جم

65,614 تومان متر