نمایش 1–36 از 180 نتیجه

کابل خودنگهدار ۵۰+۳۵+۱۶+۵۰×۳ (۰.۶/۱kV) شهاب جم

۱۳۲,۳۹۵ تومان دستگاه

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۵۷,۲۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

۵۳,۱۶۷ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۱ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۵۲,۴۹۱ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۴۰۶,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۳۵۰,۴۷۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۲۰+۲۴۰×۳ ۰.۶/۱kV)NAYY) شهاب جم

۳۵۳,۳۴۱ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۷۱,۸۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

۶۵,۳۸۲ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۱ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۶۳,۶۲۴ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۵۰+۳۰۰×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم (۵۰۰ متری)

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۱ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

کابل آلومینیوم ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۲۱,۷۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۲۷,۵۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

۲۷,۱۵۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۲ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۲۴,۶۵۹ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۳ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

کابل آلومینیوم ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۳۲,۷۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NA2XY) سیمیا

۴۲,۶۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NAYY) شهاب جم

۴۲,۹۲۲ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۴۰,۲۴۱ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۴۹,۸۱۵ تومان متر

کابل آلومینیوم ۲۵ × ۵ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۷۲,۴۵۷ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶ × ۵ ۰.۶/۱kV) NAYY) سیمیا

۵۶,۳۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) سیمیا

۵۸,۲۰۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NA2XY) شهاب جم

۵۳,۲۳۰ تومان متر

کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ ۰.۶/۱kV)NAYY) شهاب جم

۵۴,۴۷۴ تومان متر