نمایش 1–36 از 618 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

18,000 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

11,975 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۵۰۰ متری)

7,000,000 تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

22,800 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

20,625 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۱۰۰۰ متری)

18,900,000 تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

28,000 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

21,985 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۵۰۰ متری)

11,950,000 تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

33,800 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

32,580 تومان متر

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۱۰۰۰ متری)

29,300,000 تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

74,000 تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

65,575 تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۵۰۰ متری)

33,900,000 تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

102,500 تومان متر

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

97,555 تومان متر

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۵۰۰ متری)

48,250,000 تومان قرقره

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

133,000 تومان متر

کابل ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

204,000 تومان متر

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

125,285 تومان متر

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا (۱۰۰ متری)

12,510,000 تومان قرقره

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

تومان

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان