نمایش 1–36 از 665 نتیجه

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۱۹,۱۰۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۱۵,۹۹۵ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۱۷,۱۰۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۲۴,۲۰۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۲۰,۵۳۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۲۲,۸۰۰ تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۳۰,۰۰۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۲۵,۸۴۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۲۸,۷۰۰ تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۳۵,۹۰۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۳۱,۳۹۰ تومان متر

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۳۵,۱۰۰ تومان قرقره

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱.۵ × ۵ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۷۷,۶۰۰ تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۷۰,۶۶۵ تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۸۰,۰۰۰ تومان متر

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱۰ × ۲ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان متر

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۹۹,۸۳۰ تومان متر

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۱۱۳,۳۰۰ تومان قرقره

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان

کابل ۱۰ × ۳ ۰.۶/۱kV) NYY) همدان

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان متر

کابل ۱۶ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۲۱۴,۰۰۰ تومان متر

کابل ۲۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) خراسان (افشارنژاد)

۳۲۸,۰۰۰ تومان متر

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمکو

۱۳۱,۴۲۵ تومان متر

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) سیمیا

۱۴۶,۱۰۰ تومان قرقره

کابل ۱۰ × ۴ ۰.۶/۱kV) NYY) مغان

۰ تومان