نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل ضدآتش ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل ضدآتش ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل ضدآتش ۲.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل ضدآتش ۲.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل ضدآتش ۴ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل ضدآتش ۴ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

تومان

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۲ سیمیا

تومان

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۳ سیمیا

تومان

کابل هالوژن فری با نوار میکا ۱.۵ × ۲ سیمیا

تومان