مشاهده همه 11 نتیجه

رله الکترونیکی تایمر تاخیر در وصل ۱.۵ تا ۳۰ ثانیه الکتروکاوه

۲۱۹,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی تایمر تاخیر در وصل ۱۵ تا ۳۰۰ ثانیه الکتروکاوه

۲۱۹,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی تایمر تاخیر در وصل ۳ تا ۶۰ ثانیه الکتروکاوه

۲۱۹,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی تایمر تاخیر در وصل ۳ تا ۶۰ دقیقه الکتروکاوه

۲۷۰,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی تایمر تاخیر در وصل ۳۰ تا ۶۰۰ ثانیه الکتروکاوه

۲۱۹,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی تایمر راه پله ۱تا ۶ دقیقه الکتروکاوه

۱۳۲,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی کنترل بار ۲ تا ۲۰ آمپر الکتروکاوه

۲۸۳,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی کنترل فاز با نول (چهارسیم) الکتروکاوه

۲۳۶,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی کنترل فاز بدون نول (سه سیم) الکتروکاوه

۲۶۳,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی محافظ ولتاژ ۲۰ آمپر الکتروکاوه

۲۶۲,۰۰۰ تومان عدد

رله الکترونیکی محافظ ولتاژ ۴۰ آمپر الکتروکاوه

۳۰۲,۰۰۰ تومان عدد