نمایش 1–36 از 508 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل افشان ۲.۵ × ۲ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

2,000,000 تومان کلاف

سیم نایلون ۰.۵ × ۲ سیمکو

سیم نایلون ۰.۵ × ۲ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

360,000 تومان کلاف

سیم نایلون ۰.۵ × ۲ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم نایلون ۰.۵ × ۲ مغان

تومان

سیم نایلون ۰.۷۵ × ۲ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم نایلون ۱ × ۲ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم نایلون ۱.۵ × ۲ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم نایلون ۰.۷۵ × ۲ سیمکو

سیم نایلون ۰.۷۵ × ۲ سیمیا ( کلاف ۱۰۰ متری)

510,000 تومان کلاف

سیم نایلون ۰.۷۵ × ۲ مغان

سیم نایلون ۱ × ۲ سیمکو

سیم نایلون ۱ × ۲ سیمیا

سیم نایلون ۱ × ۲ مغان

سیم نایلون ۱.۵ × ۲ سیمکو

سیم نایلون ۱.۵ × ۲ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

930,000 تومان کلاف

سیم نایلون ۱.۵ × ۲ مغان

سیم نایلون ۲.۵ × ۲ سیمکو

سیم نایلون ۲.۵ × ۲ سیمیا

1,480,000 تومان کلاف

سیم نایلون ۲.۵ × ۲ مغان

سیم ارت افشان ۱ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

340,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۱.۵ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

450,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۲.۵ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

735,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۴ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

1,170,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۶ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

1,750,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۱۰ × ۱ سیمیا (۱۰۰ متری)

3,230,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۱۶ × ۱ سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

5,070,000 تومان کلاف

سیم ارت افشان ۲۵ × ۱ سیمیا

77,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۳۵ × ۱ سیمیا

113,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۵۰ × ۱ سیمیا

154,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۷۰ × ۱ سیمیا

223,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۹۵ × ۱ سیمیا

286,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۱۲۰ × ۱ سیمیا

355,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۱۵۰ × ۱ سیمیا

448,000 تومان متر

سیم ارت افشان ۱۸۵ × ۱ سیمیا

سیم افشان ۰.۵ × ۱ (H05V-K ) سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

183,000 تومان کلاف